OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

společnosti GEPARD servisní s.r.o.,

se sídlem K lomu 985/4, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČ: 02908719

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 225217

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

umístěného na internetové adrese https://www.gpf-vzdelavani.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti GEPARD servisní s.r.o., se sídlem K lomu 985/4, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČ: 02908719, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 225217 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.gpf-vzdelavani.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 1. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.gpf-vzdelavani.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemně v kupní smlouvě. Taková ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklé před takovou změnou či doplněním se řídí obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

II. VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

 1. Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí mimo jiné úplatná služba poskytovatele spočívající ve zpřístupnění díla (čl. II. odst. 2) kupujícímu pro jeho osobní potřebu a  v poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence) kupujícímu způsobem a v rozsahu stanoveném v obchodních podmínkách (čl. VII.).

 1. Dílem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí předmět chráněný autorským právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož rozmnoženina byla poskytovatelem vystavena na webovou stránku nebo v samostatné aplikaci za účelem jeho poskytnutí uživatelům, a to včetně všech osobnostních prvků v něm obsažených. Tyto předměty chráněné autorským právem dále samostatně jen jako „dílo“.

 1. Poskytnutím díla se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí úplatné časově omezené poskytnutí rozmnoženiny díla v elektronické podobě kupujícímu na jeho vyžádání pomoci sítě internet, v rámci jeho uživatelského účtu (čl. III. odst. 1), a to v souladu s obchodními podmínkami.

 1. Poskytnutím ukázky díla se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí poskytnutí rozmnoženiny části díla v elektronické podobě poskytovatelem na webové stránce nebo v  samostatné aplikaci kupujícímu či jiné třetí osobě ke zhotovení dočasné rozmnoženiny díla on-line pomocí sítě internet na její vyžádání.

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 2. Možnost vstoupit do uživatelského rozhraní a využívat jej je vázána na podmínku aktivní spolupráce kupujícího se společností GEPARD FINANCE a.s. nebo Pallas Athena Group, s.r.o. (GEPARD REALITY). Kupující tímto bere na vědomí, že jeho uživatelský účet bude aktivní, a tím přístupný pouze po dobu trvání smluvního vztahu se společností GEPARD FINANCE a.s. nebo Pallas Athena Group, s.r.o. Po ukončení smluvního vztahu se společností GEPARD FINANCE a.s. nebo Pallas Athena Group, s.r.o. bude uživatelský účet deaktivován, čímž zaniká nárok i na přístup ke dříve zakoupenému online zboží.
 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, pravdivě a úplně všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. V případě, že kupující uvede nesprávné, nepravdivé nebo neúplné údaje, nese náklady tím vzniklé, jakož i odpovědnost za škodu.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a  bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 5. Kupující není oprávněn umožnit přístup a využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet po dobu delší než 6 (šest) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  • výši a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, adrese pro doručení,

  • informace o nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost těchto údajů. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. U každého díla jsou uvedeny přesné právní podmínky pro využití služby ohledně tohoto díla a  přesné podmínky pro užití tohoto díla (licenční podmínky). Pokud podmínky nejsou u díla přesně uvedeny, platí, že kupující po zakoupení má oprávnění pro poskytnutí díla na vyžádání, i opakovaně, až po dobu jednoho roku od zakoupení díla.

V. POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

 1. Předpokladem pro využívání služby je splnění všech technických podmínek pro využívání služby na straně kupujícího (čl. VI.).

 1. Kupující si může vyžádat poskytnutí díla (děl), a to i opakovaně, pokud to umožňují právní podmínky u tohoto díla (děl) (čl. IV. odst. 9).

 1. Díla jsou prodávajícím nabízena v datovém formátu, který je optimalizován pro zařízení kupujícího, ze kterého bylo vyžádáno poskytnutí díla, jedná se zejména o formát H.264.

 1. Kupující bere na vědomí, že služba nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

VI. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

 1. K využívání služby kupujícím je nezbytné použití následujícího softwarového vybavení: webový prohlížeč podporující jazyk HTML5 a video kodek pro formát H.264.

 1. K využívání služby kupujícím je nezbytné použití následujícího hardwarového vybavení: elektronické zařízení umožňující provozování vyžadovaného softwarového vybavení (čl. VI. odst. 2). K využívání služby uživatelem je dále nezbytné připojení k internetu, vlastnosti připojení k internetu na straně kupujícího ovlivňují kvalitu poskytnutí díla. Kupující též bere na vědomí, že k využívání služby může být zapotřebí provést další nastavení zařízení – počítače.

 1. Pro využívání služby musí mít kupující ve svém webovém prohlížeči povolenu funkci ukládaní souborů cookies. Kupující souhlasí s ukládáním souborů cookies na svůj počítač prodávajícím.

 1. Některé datové přenosy mezi kupujícím a prodávajícím jsou zabezpečeny pomocí technologie HTTPS/SSL, což znamená, že data přenášená po internetu jsou šifrována.

VII. LICENČNÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající je oprávněn poskytovat službu na základě smluvních vztahů s nositeli práv k těmto dílům a na základě smluvních vztahů s kolektivními správci práv.

 1. Kupující je oprávněn pouze k přístupu k dílu na vyžádání prostřednictvím počítačové sítě internet. Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit.

 1. Kromě oprávnění k výkonu práva k užití díla poskytnutého dle čl. VII. odst. 2 není uživatel oprávněn dílo užít v jiném rozsahu nebo jiným způsobem – ve smyslu ustanovení § 12 zákona č.  121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „autorský zákon“). Uživatel tak bere na vědomí, že zejména není oprávněn dílo měnit, dílo rozšiřovat, sdělovat dílo veřejnosti, půjčovat dílo či dílo pronajímat.

 1. Kupující není oprávněn měnit datový formát, ve kterém je mu dílo poskytnuto.

 1. Kupující dále bere na vědomí, že není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv a že obcházení technických prostředků ochrany práv je zásahem do autorského práva dle ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona.

VIII. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu prostřednictvím platební brány ThePay. Platba může být realizována následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet;

  • bezhotovostně platební kartou.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 1. Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 1. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky přidělené prodávajícím.

 1. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 1. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. IV. odst. 5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním zboží kupujícímu.

 1. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 1. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

IX. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o

poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy; o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal; o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Porušením obalu v případě zvukových a obrazových nahrávek a počítačových programů se rozumí první vstup do zakoupeného datového obsahu, který je prodávajícím evidován.

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IX. odst. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a  to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@gpf.cz

 1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IX. odst. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a  neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

 1. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. IX. odst. 3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IX. odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. IX. odst. 4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

 1. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

X. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý den a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s  opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a  náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 1. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 1. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 1. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla.

XII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Jejich reprodukce či jiné užití bez výslovného předchozího souhlasu prodávajícího jsou zakázány a budou postihovány dle příslušných norem civilního a trestního práva včetně náhrady škody.

 1. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením, ani za obsah webových stránek třetích osob, na něž jsou na webové stránce prodávajícího umístěny odkazy.

XIII. DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

XIV. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.